تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
گیلاس تکدانه مشهد
نام:گیلاس تک دانه مشهد
کشور سارنده:ایران>مشهد
زمان گلدهی:نیمه دوم فرودین
زمان برداشت میوه:اوایل تیرماه
عمر اقتصادی:۳۰سال
پایه:البالو تلخ
مشخصات گیلاس تک دانه مشهد:
درختی پربار است،قابل حمل و نقل مناسب،بازارپسندی مناسب دارد،رنگ پوست آن قرمز تیره و رنگ گوشت آن قرمز و بافت سفتی دارد و میوه آن قلبی شکل است