تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
گلابی در گزی
گلا بی درگزی رشد گسترده با شکل هرمی دارد و عمر اقتصادی آن را 30 سال بر آورد کرد ه اند . جزو ارقام پر محصول می باشد که میوه آن درشت – زرد رنگ با لوب قرم است و گوشت میوه سفید و آبدار می باشد . گلابی درگزی بار دهی بالا و فاقد سال آوری است ودر اواخر مردا د قابل برداشت است . این گلا بی بسیار درشت و بازار پسند است و بهترین رقم انبارداری است به طوری که می توان 6 ماه آن را انبار کرد و به همین خاطر قابلیت حمل و نقل خوبی دارد . یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های دیگر گلابی درگزی این است که مقاوم ترین رقم بومی در برابر آتشک است .